PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTA


PEŁNOMOCNIK DO SPRAW PRAW PACJENTA

Beata Krzyżewska

Email: pełnomocnik.ds.prawpacjenta@spzozhrubieszow.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:  8:00- 15:00, od poniedziałku do piątku

w gabinecie Pełnomocnika d/s Praw Pacjenta na terenie Szpitala przy ul. Piłsudskiego 11 w Hrubieszowie, (stary budynek szpitala)

W razie nieobecności Pełnomocnika w swoim gabinecie prosimy o kontakt na numer 84 53 53 219).

Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta to przede wszystkim:

  • nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta przez personel Szpitala,
  • podejmowanie bieżących działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach zgłoszonych naruszeń praw pacjentów,
  • udzielanie wsparcia psychologicznego pacjentom oraz ich rodzinom i bliskim,
  • analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów, ich rodziny i opiekunów.

Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zbiór praw pacjenta jest umieszczony w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, np. na tablicy informacyjnej w poszczególnych Oddziałach Szpitala oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych.

Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

 

Bezpłatna Ogólnopolska Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590

Czynna w dni robocze od godz. 8:00-18:00

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ tel. 81 531 05 00, 01,02

Skargi i wnioski

  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności:

a) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw;

b) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Szpitala.

  • Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań.
  • Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę/wniosek telefonicznie, listownie, osobiście bądź drogą mailową.
  • Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 Przyjmowanie skarg i wniosków

Jeżeli uznają Państwo, że prawa pacjenta zostały naruszone możecie wówczas zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego Ordynatora/Kierownika danej jednostki bądź Dyrekcji Szpitala od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 8:30.

 
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior