Konkursy ofert


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych Dz. U z 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Geriatrycznej

Data publikacji: 12.01.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Projekt umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz S PZOZ w Hrubieszowie w zakresie: opis badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii tj. zdalnego wykonywa nia opisów cyfrowych diagnostycznych badań obrazowych TK

Data publikacji: 31.12.2020

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofert
Projekt umowy
Pytania i odpowiedzi
Wybór oferty


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz S PZOZ w Hrubieszowie w zakresie: opis badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii tj. zdalnego wykonywa nia opisów cyfrowych diagnostycznych badań obrazowych TK

Data publikacji: 14.12.2020

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofert
Projekt umowy
Przedłużenie terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi
Unieważnienie


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy „pod telefonem” z wezwaniem na potrzeby Pracowni RTG z tomografem komputerowym, tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru

Data publikacji: 10.12.2020

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofert
umowa piel. pod telefonem Pracownia RTG


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć oraz badań USG

Data publikacji: 08.12.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Wzór umowyDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: leczenia pacjentów na odcinku przeznaczonym dla chorych na COVID 19

Data publikacji: 13.11.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Wzór umowyDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Nocno Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Data publikacji: 12.11.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Wzór umowyDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Aneste zjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej Pogotowiu Ratunkowym i Izbie Przyjęć.

Data publikacji: 06.11.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umówDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej, kierowania Blokiem Operacyjnym oraz pełnienia dyżurów „pod telefonem” z wezwaniem.

Data publikacji: 12.10.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umówDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: badania laryngologiczne na potrzeby medycyny pracy, konsultacje laryngologiczne oraz badania audiometryczne

Data publikacji: 18.09.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umówDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć.

Data publikacji: 27.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 20 0 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów „pod telefonem” z wezwaniem jako ratownik medyczny/pielęgniar ka systemu w zakresie zabezpieczenia medycznego transportów międzyszpitalnych.

Data publikacji: 18.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data publikacji: 14.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów lekarskich w zespole wyjazdowym specjalistycznym Pogotowia Ratunkowego

Data publikacji: 13.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej

Data publikacji: 04.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: konsultacji onkologicznych w Oddziałach i Przychodni

Data publikacji: 07.07.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Ogólnej lub Dziecięcej,
2. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć,
3. porad ambulatoryjnych w Nocno Świątecznej Opiece Zdrowotnej
4. pełnienia dyżurów w zespołach wyjazdowych specjalistycznych Pogotowia Ratunkowego,
5. pełnienia „ dyżurów pod telefonem” i wykonywania transportów medycznych,
6. pełnienia „ dyżurów pod telefonem” z wezwaniem w Oddział,
7. pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej,
8. pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej oraz kierowanie Oddziałem.


Data publikacji: 15.06.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz nr 1
Wzór umowy nr 1
Formularz nr 2
Wzór umowy nr 2
Formularz nr 3
Wzór umowy nr 3
Formularz nr 4
Wzór umowy nr 4
Formularz nr 5
Wzór umowy nr 5
Formularz nr 6
Wzór umowy nr 6
Formularz nr 7
Wzór umowy nr 7
Formularz nr 8
Wzór umowy nr 8


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykon ywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć oraz badań USG

Data publikacji: 09.06.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: przeprowadzania badań i konsultacji laryngologicznych w Oddziałach Szpitalnych ora z Poradni Medycyny Pracy

Data publikacji: 02.06.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 20 0 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

PAKIET nr 1: pełnienie dyżurów lekarskich:
- w oddziałach szpitalnych: Oddział Dziec ięcy, Ginekologiczno Położniczym, Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej, Wewnętrznym (2 dyżury/dobę),
- w oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej z jednoczesnym sprawowaniem opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wy konywania na Izbie Przyjęć zabiegów chirurgicznych, przypadków urazowych i badań USG,
- w Izbie Przyjęć
- w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

PAKIET nr 2: pełnienie dyżurów lekarskich:
- w zespole wyjazdowym specjalistycznym.

PAKIET nr 3: pełnienie dyżurów lekarskich:
- w celu zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia oraz pozostawania w gotowości do wykonywania w/w transportu.

PAKIET nr 4: pełnienie dyżurów lekarskich:
- „pod telefonem” z wezwaniem tj. pozosta wania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru dla potrzeb:
- Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej,
- Oddziału Gin ekologiczno Położniczego

PAKIET nr 5: pełnienie dyżurów:
- ratowników medycznych/pielęgniarek systemu w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego: specjalistycznym i podstawowych

PAKIET nr 6: pełnienie dyżurów przez pielęgniarki/pielęgniarzy:
- jako in strumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym.

PAKIET nr 7: pełnienie dyżurów przez pielęgniarki/pielęgniarzy:
- „pod telefonem” z wezwaniem jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym tj. pozostawania poza siedzibą Udzielając ego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru.

PAKIET nr 8: pełnienie dyżurów:
- pielęgniarek anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym lub w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295).


Data publikacji: 27.05.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy pakiet 1
Umowa pakiet 1
Formularz ofertowy pakiet 2
Umowa pakiet 2
Formularz ofertowy pakiet 3
Umowa pakiet 3
Formularz ofertowy pakiet 4
Umowa pakiet 4
Formularz ofertowy pakiet 5
Umowa pakiet 5
Formularz ofertowy pakiet 6
Umowa pakiet 6
Formularz ofertowy pakiet 7
Umowa pakiet 7
Formularz ofertowy pakiet 8
Umowa pakiet 8


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: konsultacji stomatologicznych kwalifikujących do zabiegów ortopedycznych z ewentua lną ekstrakcją.

Data publikacji: 18.05.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularze ofertowe
Formularze ofertowe
Szczegółowe warunki
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej (Poradnia Ogólna)

2. porad ambulatoryjnych w Poradni Ne urologicznej

3. ortopedii i traumatologii (Poradnia Ortopedyczna i Poradnia Preluksacyjna)

4. pełnienia dyżurów w zespole wyjazdowym specjalistycznym Pogotowia Ratunkowego

5. terapii uzależnień (Oddział Leczenia Uzależnień)

Data publikacji: 15.04.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularze ofertowe
Szczegółowe warunki
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 295 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej

Data publikacji: 04.03.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019poz. 1373) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie dyżurów lekarskich w zakresie sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć oraz badań USG

Data publikacji: 12.02.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019poz. 1373) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykonywania pracy lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Data publikacji: 12.02.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Szczegółowe warunki
Wzór umowy 1
Wzór umowy 2


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019poz. 1373) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pozostawania w gotowości do wykonywania transportów medycznych pacjentów (tzw. dyżur pod telefonem) i do wykonywania transportów medycznych pacjentów w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem

Data publikacji: 12.02.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zd rowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Geriatrycznej

Data publikacji: 30.01.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Data publikacji: 08.01.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
I. transport chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej.
II. świadczenie usług transportu krwi oraz materiałów do badań z siedziby Zamawiającego do wskazanych placówek.
III.Świadczenie usług transportu z kierowcą na wezwanie zamawiającego.

Data publikacji: 10.12.2019

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
I. transport chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej.
II. świadczenie usług transportu krwi oraz materiałów do badań z siedziby Zamawiającego do wskazanych placówek.
III.Świadczenie usług transportu z kierowcą na wezwanie zamawiającego.

Data publikacji: 21.11.2019

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Unieważnienie


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako lekarz w zakresie: Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii, pełnienia dyżurów w zespole wyjazdowym specjalistycznym Pogotowia Ratunkowego, udzielanie porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć - 1 Lekarz

Data publikacji: 24.10.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako lekarz w poradni ginekologiczno-położniczej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych jako pielęgniarka/arz anestezjologiczna/y

Data publikacji: 10.10.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty pielęgniarka/arz
Formularz oferty lekarz
Umowa pielęgniarka/arz
Umowa lekarz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy „pod telefonem” z wezwaniem – jako ratownik medyczny/pielęgniarka systemu w zakresie zabezpieczenia medycznego transportów międzyszpitalnych

Data publikacji: 27.08.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego.

Data publikacji: 26.08.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: świadczenia usług medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Data publikacji: 22.08.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako pielęgniarka/arz anestezjologiczna.

Data publikacji: 12.07.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: konsultacji onkologicznych w Oddziałach i Przychodni.
UWAGA!!! zmiany w formularzu ofertowym dotyczące wymaganych dokumentów.

Data publikacji: 10.07.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego

Data publikacji: 04.07.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Data publikacji: 26.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: wykonywania badań rezonansu magnetycznego na rzacz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Data publikacji: 14.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: wykonywania badań tomografii komputerowej na rzacz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Data publikacji: 14.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym kierowaniem Oddziałem

Data publikacji: 12.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych (tzw. "dyżur pod telefonem”) i do udzielania w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziałach zabiegowych

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Poradni Ogólnej lub/i Dziecięcej

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej (Pogotowiu Ratunkowym)

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: wykonywania transportów medycznych pacjentów (tzw. dyżur pod telefonem) i do wykonywania transportów medycznych pacjentów w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni, wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocno-Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni, wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych z jednoczesnym kierowaniem Oddziałem

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej w Izbie Przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem planowych przyjęć do Szpitala i stanów nagłych oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedycznej, Poradni Preluksacyjnej i Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej

Data publikacji: 24.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: przeprowadzania badań i konsultacji laryngologicznych w Oddziałach Szpitalnych oraz Poradni Medycyny Pracy

Data publikacji: 24.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na na świadczenie usług medycznych lekarskich w zakresie konsultacji stomatologicznych kwalifikujących do zabiegów ortopedycznych z ewentualną ekstrakcją.

Data publikacji: 10.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na na świadczenie usług medycznych pielęgniarskich w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarek anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym. UWAGA! Konkurs odwołany.

Data publikacji: 09.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich, pielęgniarskich, ratowników medycznych:

PAKIET nr 1: pełnienie dyżurów lekarskich:
• w oddziałach szpitalnych: Oddział Dziecięcy, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Wewnętrzny I (2 dyżury/dobę),
• w Izbie Przyjęć,
• w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

PAKIET nr 2: pełnienie dyżurów lekarskich:
• w zespole wyjazdowym specjalistycznym.

PAKIET nr 3: pełnienie dyżurów lekarskich:
• w celu zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia oraz pozostawania w gotowości do wykonywania w/w transportu.

PAKIET nr 4: pełnienie dyżurów lekarskich:
• „pod telefonem” z wezwaniem dla:
- Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej,
- Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
- Oddziału Neurologicznego.

PAKIET nr 5: pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych:
• w zespołach wyjazdowych: specjalistycznym i podstawowych.

PAKIET nr 6: pełnienie dyżurów przez pielęgniarki/pielęgniarzy:
• jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym.

Data publikacji: 06.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Umowa Pakiet 1
Umowa Pakiet 2
Umowa Pakiet 3
Umowa Pakiet 4
Umowa Pakiet 5
Umowa Pakiet 6
Umowa Pakiet 6.1
Umowa Pakiet 7


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Ogólnej
2. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć,
3. porad ambulatoryjnych w Nocno-Świątecznej Opiece Zdrowotnej
4. pełnienia dyżurów w zespołach wyjazdowych specjalistycznych Pogotowia Ratunkowego,
5. pełnienia „ dyżurów pod telefonem” i wykonywania transportów medycznych,
6. kierowanie Oddziałem Wewnętrznym II, pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej,
7. kierowanie Oddziałem Noworodkowym, pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej,
8. kierowanie Oddziałem Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej.


Data publikacji: 15.04.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz POZ
Formularz Izba Przyjęć
Formularz Nocno-Świąteczna Opieka Zdrowotna
Formularz Pogotowie
Formularz Transporty
Formularz Oddział Wewnętrzny II
Formularz Oddział Noworodkowy
Formularz Oddział Rehabilitacyjny
Wybór ofert


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej (Poradnia Ogólna)
2. porad ambulatoryjnych w Poradni Neurologicznej
3. neurologii (Oddział Neurologii)
4. ortopedii i traumatologii (Poradnia Ortopedyczna i Poradnia Preluksacyjna)
5. chirurgii urazowo ortopedycznej (Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej)
6. anestezjologii i intensywnej terapii (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
7. terapii uzależnień (Oddział Leczenia Uzależnień)


Data publikacji: 09.04.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Poradnia Ogólna
Formularz Poradnia Neurologiczna
Formularz Oddział Neurologii
Formularz Poradnia Ortopedyczna i Preluksacyjna
Formularz Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej
Formularz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Formularz Oddział Leczenia Uzależnień
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, w zakresie wykonania badań histopatologicznych na potrzeby świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

Data publikacji: 28.03.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Oświadcznia
Regulamin
UWAGA zmiana!
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: kierowanie Oddziałem Wewnętrznym I z jednoczesnym świadczeniem usług medycznych w w/w oddziale.

Data publikacji: 21.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Umowa
Załacznik nr 1


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: świadczenia usług pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Hrubieszowie

Data publikacji: 21.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2


Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie wykonania badań histopatologicznych na potrzeby świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności leczniczej

Data publikacji: 18.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Regulamin
Wybór oferty z dnia 28.02.2019


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym świadczeniem usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2. świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.


Data publikacji: 08.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Umowa Kontrakt 1
Umowa Kontrakt 2
Regulamin


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
świadczenie usług medycznych lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Data publikacji: 07.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Umowa Kontrakt


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. Kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym świadczeniem usług medycznych w zakresie anestezjologii i Intensywnej terapii.
2. Świadczenie usług medycznych w zkresie anestezjologii i intensywnej terapii.


Data publikacji: 22.01.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Regulamin
Formularz ofertowy kierowanie oddziałem
Formularz ofertowy
Umowa Kontrakt kierowanie oddziałem
Umowa Kontrakt


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. świadczenia usług pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Hrubieszowie
2. świadczenia usług pielęgniarskich w oddziale pulmonologii SP ZOZ w Hrubieszowie


Data publikacji: 22.01.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Załącznik 1 - Oddziały Szpitalne
Załącznik 2 - Pulmonologia
Załącznik 3 - Oddziały Szpitalne Kontrakt
Załącznik 4 - Pulmonologia Kontrakt


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć


Data publikacji: 20.12.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
radiologii i radiodiagnostyki obrazowej z jednoczesnym wykonywaniem pracy lekarza kierującego pracą Pracowni RTG


Data publikacji: 07.12.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. kierowania Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem dyżurów w w/w oddziale oraz świadczenie usług medycznych w Poradni Chirurgicznej,
2. świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji.


Data publikacji: 05.10.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy nr 1
Formularz ofertowy nr 2
Umowa nr 1
Umowa nr 2
Umowa nr 3


SP ZOZ w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: świadczenie usług medycznych na rzecz SP ZOZ w Hrubieszowie w zakresie: świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Data publikacji: 13.08.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


SP ZOZ w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: świadczenie usług medycznych na rzecz SP ZOZ w Hrubieszowie w zakresie: kierowania Oddziałem Wewnętrznym I z jednoczesnym pełnieniem dyżurów w w/w oddziale.

Data publikacji: 13.08.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz
Wzór umowy


SP ZOZ w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: świadczenie usług medycznych na rzecz SP ZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów pielęgniarek/rzy w oddziałach szpitalnych.

Data publikacji: 29.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów ratowników medycznych w ZRM.

Data publikacji: 27.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich w zakresie: pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej.

Data publikacji: 08.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Umowa
Formularz ofertowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć,
2. porad ambulatoryjnych w Nocno-Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
3. pełnienia dyżurów w zespołach wyjazdowych specjalistycznych Pogotowia Ratunkowego.


Data publikacji: 01.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy nr 1
Formularz ofertowy nr 2
Formularz ofertowy nr 3
Umowa nr 1
Umowa nr 2
Umowa nr 3


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Wykonywania badań diagnostycznych

Data publikacji: 22.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Oświadczenie oferenta
Wzór umowy
Szczegółowe warunki konkursu
Regulamin
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Druk ofertowy
Pytania - odpowiedzi
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie dyżurów ratowników medycznych w ZRM.

Data publikacji: 18.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie przeprowadzania badań i konsultacji laryngologicznych.

Data publikacji: 10.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na : świadczenie usług medycznych lekarskich. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 .160 ze zm.)

Data publikacji: 04.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Wzory umów
Formularze
Szczegółowe warunki konkursu


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zatrudni lekarza laryngologa do pracy w poradni, w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,32 etatu, tel. 84 696 32 96. Data publikacji: 27.04.2018

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na : świadczenie usług medycznych lekarskich. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 .160 ze zm.)

UWAGA! Informujemy o dokonaniu poprawek omyłek pisarskich we wzorach umów. Prawidłowe wersje wzorów umów umieszczamy pod odnośnikiem "Wzory umów poprawione".

Data publikacji: 19.04.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Wzory umów
Formularze
Szczegółowe warunki konkursu
Wzory umów poprawione


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na zakup aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej z antykoagulancją cytrynianową i heparynową

Data publikacji: 25.04.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 1" na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi
Opis przedmiotu zamówienia - ZMIANA !!!
Ogłoszenie
Druk oferty
Szczegółowe warunki konkursu
Wzór umowy
Oświadczenie
Opis przedmiotu zamówienia
Unieważnienie Konkursu


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 2" na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez SPZOZ Hrubieszów

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe watunki TK
Projekt umowy TK
Formularz ofertowy TK


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 3" na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez SPZOZ Hrubieszów

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe watunki MR
Projekt umowy MR
Formularz ofertowy MR


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 4" na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu ofert w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy - dyżury 1
Formularz ofertowy - dyżury 2
Formularz ofertowy - dyżury 3
Formularz ofertowy - dyżury 4


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 5" o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie wykonania badań histopatologicznych na potrzeby świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Regulamin komisji konkursowej
Informacje dodatkowe
Informacje dla oferentów - modyfikacja szwz
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 6" na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Druk oferty
Regulamin konkursu
Oświadczenie oferenta
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 7" na świadczenie usług medycznych lekarskich na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja
Formularz ofertowy nr 1
Formularz ofertowy nr 2
Umowa nr 1
Umowa nr 2


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 8" na zakup fotela ginekologicznego TYP JFG2

Data publikacji: 21.02.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 9" na zakup materacy szpitalnych w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym

Data publikacji: 19.04.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Przetarg na sprzedaż ambulansu

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Umowa
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Przetarg na wynajem powierzchni 10m2 części holu w budynku głównym szpitala usytuowanej przy Zakładzie Rehabilitacji Dziennej, w celu prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczo-przemysłowej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór Umowy
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Formularz ofertowy 4
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Przetarg na wynajem powierzchni 10m2 części holu w budynku głównym szpitala usytuowanej przy Laboratorium w celu prowadzenia działalności handlowej w branży medyczno- zielarsko- drogeryjnej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór Umowy
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Formularz ofertowy 4
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Przetarg na „najem powierzchni 1,5m2 części holu w budynku głównym szpitala usytuowanej w holu przy Oddziale Dziecięcym, w celu posadowienia automatu do wydawania napojów i przekąsek

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór Umowy
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Formularz ofertowy 4
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Formularz ofertowy 4
Formularz ofertowy 5
Formularz ofertowy 6
Formularz ofertowy 7
Formularz ofertowy 8
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w celu zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy

 

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.